Устав ФБТК


Устав ФБТК

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФРЕНСКО – БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”

Изменен и допълнен на ОС от 22.01.2009г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Наименованието на сдружението е „ФРЕНСКО – БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА”, наричано по-долу за краткост „Търговска камара”. На френски се изписва: “Chambre de Commerce Franco-Bulgare”. /2/ Търговската камара е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и правоприемник на „Делови клуб Франция – България”, регистриран по ф.д. No 4874/1994 г. на Софийски градски съд, вписан в регистъра на Сдруженията с идеална цел на същия съд под No 1375, том 2, стр. 142. /3/ Седалището на сдружението е в град София, Община „Възраждане”, бул. Ал. Стамболийски 30-А. /4/ Работните езици на Търговската Камара са френски и български. /5/ Сдружението не е ограничено със срок. II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА КАМАРА

Чл. 2 Целите на Търговската Камара са: – насърчаване на деловата активност и икономическите взаимоотношения между юридическите и физическите лица намиращи се на териториите на Франция и България; – подпомагане и насърчаване на дейността в областта на търговията и промишлеността на клонове на френски дружества, сдружения и други юридически лица в Република България, на чуждестранни дружества – дъщерни дружества на френски или български компании, както на физически лица с българско или френско гражданство; – увеличаване на инвестициите в България; – увеличаване на търговския обмен между Франция и България.

Чл. 3 Търговската Камара постига отбелязаните в предходния член цели чрез организиране на делови срещи с представители на бизнеса на двете страни, обмяна на опит и информация в областта на деловите отношения; информация и консултации за условията на френския и българския пазар; координиране и защита на икономическите и професионални интереси на членовете й; информация и консултация на предприятия от двете страни за създаване на смесени предприятия и други услуги в рамките на насърчаване на търговията и промишлеността на френските и български фирми.

Чл. 4 Търговската Камара е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 /1/ Предметът на дейност на Търговската камара е : – представителство на френски и български дружества и координация на икономическите и професионалните им интереси, в рамките на целите, посочени в чл. 2 от Устава; – проучвания; – предоставяне на търговски и други услуги ; – делови срещи ; – периодични събирания и всякакви други форми на обмяна на опит и информация за всичко, което се отнася до френско – българските бизнес отношения – създаване на документация за ползване от административните органи, предприятия и дружества, намиращи се в двете страни; – информация и консултации във връзка с условията на френския и българския пазар; – публикации; – организиране и участие в семинари, изложения, колоквиуми и други; – както и всяка друга законна дейност, в изпълнение на упоменатите по-горе цели. /2/ Търговската камара извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и необходима за осъществяването й: – предоставя на членуващи и не членуващи в сдружението физически и юридически лица търговска информация срещу заплащане на такси; – публикува и разпространява на членуващи и нечленуващи в сдружението физически и юридически лица информация за бизнес предложени срещу заплащане на такси ; – извършва рекламна и издателска дейност; – организира квалификационни и преквалификационни курсове; – посредничи при осъществяване на бизнес контакти ; – провежда конкурси и интервюта за избор на кадри за работа в страната и чужбина; – представлява други юридически лица със стопанска и нестопанска цел при осъществяване на бизнес-контакти; – извършва мониторинг, анализи и проучвания; – подготвя проекти и книжа за участие в конкурси за финансиране на бизнес програми и финансиране на проекти от фондове, банки и неправителствени организации; – предоставя временно седалище при първоначална регистрация на дружества ; – извършва всяка друга стопанска дейност, която отговаря на условията на следващата алинея 3. /3/ Търговската камара може да извършва допълнителна стопанска дейност единствено ако същата е свързана с основния предмет на дейност и с целите на сдружението. Приходът от допълнителна стопанска дейност се използва за постигане на определените в Устава цели.

IV. ЧЛЕНOВЕ ; ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 6 /1/ Член на Търговската камара може да бъде всяко юридическо лице, регистрирано на териториите на Франция или България, негови клонове във Франция или в България или на територията на трета страна, както и всяко физическо лице, което e български или френски гражданин. /2/ За почетни членове на Търговската камара се приемат: Посланикът на РФранция в РБългария, Търговският съветник на Посланика на РФранция в РБългария, Посланикът на РБългрия в РФранция, Търговският съветник на Посланика на РБългария в РФранция. /3/ Почетните членове не могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет и нямат право на глас в Общото събрание на Търговската камара. Почетните членове не заплащат нито встъпителна вноска, нито членски внос.

Чл. 7 /1/ Кандидатът за член подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. В молбата си заявителят представя също и накратко своята фирма, уточнява своята длъжност в юридическото лице или, за физическо лице, своята дейност. Кандидатите – юридически лица предоставят преписи от документите си за регистрация както и от решението на управителните си органи за членство в Търговската камара. Всяко подаване от кандидата на невярна информация или премълчаване на съществена за дейността му информация води до отмяна на членствените права без право на възстановяване на заплатените суми. /2/ Председателят на Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният съвет уведомява писмено кандидата за своето решение и в случай на позитивно такова кандидатът получава и попълва формуляр за членство. При отказ, Управителният съвет не е длъжен да излага мотивите си. /3/ Членствените права настъпват от датата на заплащане на встъпителния членски внос и на първата членска вноска, като последните са безусловно дължими от датата на решението на Управителния съвет по предходната алинея. Членският внос се заплаща в годишния си размер в случай на членство с дата до 30 юни включително, а след тази дата пропорционално на оставащите месеци от годината. Встъпителната вноска се заплаща в пълния си размер независимо от датата на членството. За всяка следваща година, членският внос е изискуем и дължим считано от първи януари на същата. /4/ По изключение, Управителният съвет може да реши с мнозинството от всичките си членове, че кандидат може да не заплаща встъпителен и/или годишен членски внос срещу предоставяне в полза на Търговската камара на най-малко еквивалентна престация. При същите условия, Управителният съвет може да освободи член на Търговската камара от заплащането на годишна вноска.

Чл. 8 /1/ Членовете на Търговската камара имат право: – да участват в управлението й като избират Управителен съвет и могат да бъдат избирани за негови членове; – да бъдат информирани за нейната дейност; – да се ползват от резултатите на дейността на Търговската камара, съгласно разпоредбите на този Устав, като всяко специфично проучване се таксува по приета от Управителния съвет тарифа. /2/ Членовете на Търговската Камара са длъжни: – да спазват настоящия Устав и да изпълняват решенията на Общото събрание на Управителния съвет; – да заплащат встъпителен членски внос, както и годишен членски внос, чиито суми се определят съгласно решение на Общото събрание. /3/ Членствените права, с изключение на имуществените, са лични и непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. /4/ За задълженията на Търговската камара нейните членове носят отговорност само до размера на имуществените вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 9 /1/ Членство в Търговската камара се прекратява: – едностранно, с писмено заявление отправено до Управителния съвет на Търговската камара; – със смъртта или поставяне под запрещение, респективно прекратяване на юридическото лице на член на сдружението или преобразуването му; – с изключване; – с прекратяване на Търговската камара; – при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски или системно неучастие в дейността на Търговската камара /2/ Член на Търговската камара може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато нарушава Устава, не изпълнява решенията на Общото събрание или на Управителния съвет или извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в Търговската камара неприемливо. /3/ Отпадането се констатира от Управителния съвет, когато член на Търговската камара не е направил годишната си вноска в срок от 3 /три/ месеца след определената по чл. 7, ал.3 дата на изискуемост. /4/ Обстоятелства по предходните алинеи 2 и 3 се констатират от Управителния съвет, в частност по документите на Търговската камара, като Управителният съвет докладва пред Общото събрание и отразява съответните данни в документацията на сдружението. /5/ При прекратяване на членството, Търговската камара нe дължи връщане на направени вноски.

V. ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКАТА КАМАРА

Чл.10 Органите на Търговската камара са Общото събрание и Управителният съвет. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 11 /1/ Общото събрание е върховния орган на Търговската камара и се състои от всички негови членове – физически и юридически лица. /2/ Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват по закон или чрез нарочен представител. /3/ Членовете на Търговската камара могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на заседание на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове на дадено събрание. Преупълномощаване не се допуска. Пълномощните се предават в оригинал на председателстващия събранието преди започване на заседанието. /4/ Всяко нарушение на предходните две алинеи води до недействителност на изразения от съответното лице вот.

Чл. 12 /1/ Общото събрание взема решения по всички въпроси извън правомощията на Управителния съвет, а именно : 1. изменя и допълва Устава; 2. приема други вътрешни актове, освен Вътрешния правилник относно функционирането на Търговската камара, за което компетентност е предоставена на Управителния съвет ; 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 4. приема и изключва членове ; 5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 6. взема решение за участие в други организации; 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 9. приема бюджета на сдружението; 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; 11. приема отчета за дейността на Управителния съвет и баланса на Търговската камара; 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 13. взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. /3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. /4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. /5/ Решенията на органите на Търговската камара, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. /6/ Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Търговската камара от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 13 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива най-малко веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не състави писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. /2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. /3/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник”, като текстът й се изпраща с обратна разписка и с електронна поща до всички членове на сдружението на последните посочени от тях адреси. Не получаването на пощенската /куриерската/ или на електронната пратка не води до нередовност на свикването на Общото събрание. /4/ Писмените материали, свързани с обявения дневен ред, са на разположение на адреса на управление на Търговската камара и се предоставят на всеки член при поискване. Писмени материали не се предоставят, когато такива не са необходими за провеждането на Общото събрание и/или когато същите могат да бъдат представени и обсъдени при провеждане на самото Общо събрание без това да затрудни ненужно дебатите.

Чл. 14 /1/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на този кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. /2/ Кворумът и присъствалите лица се установяват по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове, лично – за физическите лица, чрез техните законни представители или представители в сдружението – за юридическите лица или чрез упълномощаване по реда на член 11, алинея 3 по-горе – за всички лица. Списъкът се подписва от съответните правоимащи лица, заверява се чрез подписите на председателстващия събранието и на протоколчика и се прилага към протокола на заседанието от който е неразделна част. В случай на напускане на Общото събрание от страна на негов член преди провеждане на вот, списъкът задължително отбелязва това обстоятелство. / 3/ Всяко нарушение на предходната алинея води до недействителност на изразения от съответното лице вот и може да доведе и до недействителност на изразения от Общото събрание вот.

Чл. 15 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /половината от гласовете плюс един/ от присъстващите с редовно право на глас. Решенията по чл. 12, т. 1 и т. 7 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите с редовно право на глас. При гласуването всеки член има един глас. /2/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред. /3/ При всяко заседание на Общото събрание се определя председателстващ събранието, процедурата и начините на гласуване, както и се уреждат всички други въпроси, имащи отношение към провеждането му. В случай на Общо събрание за избор на нов Управителен съвет, Управителният съвет в оставка предварително изготвя и предлага процедура и начин на гласуване. /4/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява чрез подписите на председателстващия събранието и на протоколчика, които отговарят за верността му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 16 /1/ Управителният съвет се състои от десет лица – членове на Търговската камара. Мандатът на Управителния съвет е три години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани без ограничение за време. Почетен член не може да бъде член на Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет изпълняват функциите си без възнаграждение. /2/ Ако някой член на Управителния съвет е продължително или трайно възпрепятстван да изпълнява задълженията си, Управителният съвет, след констатация на това обстоятелство, свиква Общо събрание с цел избор на нов член на Управителния съвет.

Чл. 17 Управителният съвет има следните правомощия: 1. представлява Търговската камара, както и определя обема на представителната власт на отделни нейни членове; 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 3. разпорежда се с имуществото на Търговската камара при спазване изискванията на Устава; 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Търговската камара; 6. определя реда и организира извършването на дейността на Търговската камара, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 7. определя адреса на Търговската камара; 8. назначава и освобождава административния персонал на Търговската камара и определя трудовите възнаграждения, при спазване на трудовото законодателство ; 9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган; 10. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл. 18 Управителният съвет избира от състава си председател, двама заместник-председатели, генерален секретар и управител на финансите.

Чл. 19 /1/ Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца, като заседанията се свикват от председателя или по искане на четирима члена на Управителния съвет. В този последен случай, ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. /2/ Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет, а при негово отсъствие заседанията се ръководят от определен от Управителният съвет негов член.

Чл. 20 /1/ Заседание на Управителния съвет е редовно и съответните решения валидни ако присъстват най-малко шест от членове му. /2/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите /половината плюс един/, като при равен брой гласове гласът на Председателя е решаващ. Решенията по член 14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и решенията по чл. 17, точки 3, 6, и 8 от Устава се вземат с мнозинството от всички членове на Управителния съвет. / Решение на Управителния съвет, което не отговаря на изискванията на предходните алинеи е нищожно. /4/ За всяко заседание на Управителния съвет се съставя протокол, който отразява датата на проведеното заседание, имената на присъствалите членове, взетите решения и мнозинството на гласувалите, с което всяко от тях е било взето. Подписаният от присъствалите членове протокол от заседанието е единствения достоверен и със задължителна сила документ досежно взетите от Управителния съвет решения, същият носи печата на Търговката камара.

Чл. 21 /1/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът относно взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. /2/ Неприсъствените решения на Управителния съвет се считат валидно взети при спазени условия на кворум и изисквания за мнозинство съгласно член 20 алинеи 1 и 2 по-горе.

Чл. 22 /1/ Всеки член на Управителния съвет има право да отправя предложения за вземане на решение по определен въпрос свързан с целите и функционирането на Търговската камара. Предложенията могат да бъдат представени на останалите членове на Управителния съвет писмено преди или устно по време на съответното заседание или чрез електронно съобщение на съответните адреси на членовете на Управителния съвет. /2/ Управителният съвет е длъжен да гласува всяко представено съгласно предходната алинея предложение, като критериите за валидно взето решение са посочените съответно в членове 20 и 21 по-горе. Чл. 23 Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си.

Чл. 24 Председателят на Управителния съвет : – представлява Търговската камара пред трети лица, като при негово отсъствие тази функция се изпълнява от един от заместник-председателите на Търговската камара и за целта председателят на Управителния съвет издава нарочна заповед ; – подписва всички договори и кореспонденция от името на Търговската камара, съгласно решенията на Управителния съвет и Устава; – следи за доброто изпълнение на решенията на Управителния съвет и стриктното спазване на Устава.

Чл. 25 Управителят на финансите изготвя от името на Управителния съвет бюджета и годишния счетоводен баланс на Търговската камара, както и осъществява контрол на счетоводството на сдружението. Относно това последно свое задължение, в случай на делегиране на счетоводството на външна фирма, Управителят на финансите осъществява координацията и обмена на данни с тази фирма.

Чл. 26 Генералния секретар , заедно с Председателя на Управителния съвет, осъществяват ръководството на текущата дейност на Търговската камара, при спазване разпоредбите на Устава и на решенията на Управителния съвет.

Чл. 27 Всеки член на Управителния съвет съхранява в това си качество престижа на Търговската камара и съдейства за осъществяване на целите и за разрастването дейността на сдружението.

VI. КЛОНОВЕ НА ТЪРГОВСКАТА КАМАРА

Чл. 28 С решение на Общото събрание на Търговската камара могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Управителният съвет заявява пред съда в района, в който се намира седалището на клона обстоятелствата, подлежащи на вписване съгласно ЗЮЛНЦ.

Чл. 29 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени от Общото събрание. Със същото решение се определят и правомощията и представителната власт на управителя.

VII. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 30 /1/ Източници на средства на Търговската камара са: – членски внос /встъпителен и годишен/ – заплащане на извършени услуги от Камарата – дарения – спонсорство и помощи от страна на физически и юридически лица /2/ Приходите могат да бъдат разходвани само и единствено за нуждите на дейността на Търговската камара и за постигане на нейните цели. Членовете на Търговската камара нямат право на дялово участие, както и да получават финансова подкрепа от Камарата.

Чл. 31 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

VIII. СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 32 Счетоводната година съответства на календарната година. Банковите сметки на Търговската камара се управляват от два подписа – на Председателя и на Управителя на финансите.

IX . ОДИТОР

Чл. 33 Годишният контрол на счетоводството, на счетоводните документи и годишния счетоводен баланс, се упражнява от регистриран одитор, определен от Общото събрание за период от три години. Той изготвя доклад и ги представя на Общото събрание.

X. ПРЕОБРЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34 Търговската камара може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 /две трети/ от присъстващите членове.

Чл. 35 Търговската камара се прекратява: – по решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство на 2/3 от присъстващите членове ; – по решение на окръжния съд по седалището, в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ

Чл. 36 /1/ При прекратяване на Търговската камара по решение на Общото събрание, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. /2/ Управителния съвет може да определи за ликвидатор само лице, което е член на Търговската камара. /3/ Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 37 /1/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание. /2/ Средствата за обезпечаване на ликвидацията, включително и възнаграждението на ликвидатора, се определят от Управителния съвет.

XI. ДOПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. “Френско-българска търговска камара “ е юридическо лице, правоприемник на деловия клуб “Франция-България” съгласно регистрация по ф.д. 4874/ 1994 г. на Софийски градски съд.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав на “Френско-българска търговска камара “ е приет от Общото събрание, състояло се на 24 март 2005 и е изменен от Общото събрание на 22 януари 2009 г.

§ 2. Списъкът на членовете, подписали първия Устав се счита неразделна част от него.

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 4. Настоящия Устав в последната му редакцията е неразделна част от протокола на Общото събрание от 22 януари 2009, което го е приело, и е изготвен в един екземпляр подписан от членовете на УС и подпечатен.

Актуално към 25 Август 2012