Населие и общество


Населие и общество

Политическа организация:

Конституцията на Петата Република, провъзгласена на 4 октомври 1958 гласи ‘Франция е унитарна, демократична и социална Република’.

Президентът на Републиката се избира чрез всеобщи преки избори, за мандат от 5 години. Президентът избира Министър Председателя и министрите по избор на Министър председателя.

Президентът на Републиката е председател на Министерския съвет, оглавява законите и ръководи армията.

Министър Председателят оглавява правителството, което определя и ръководи националната политика и отговаря пред Парламента.

• Народното събрание се състои от 577 депутата избрани за 5 годишен мандат, чрез всеобщи преки избори.

• Сената, наброява 348 сенатора избрани за мандат от 6 години, чрез всеобщи преки избори.

Народното събрание и Сенатът сезират Правителството, изработват и гласуват законите. При липса на консенсус, последната дума принадлежи на Народното събрание.

Териториална организация

Франция е съставена от териториални области: общини, области и региони, чийто членове се избират, чрез преки директни избори. Всяка област се намесва на различно ниво според регламентирани правомощия.

Териториите отвъд морето са с променливи статути. Някои са области и региони като Гуадалупе, Мартиник, Гвияна и Мейот. Други имат статут на области отвъд морето, чийто правомощия и автономия са различни.