Създаване на дружество в България


Създаване на дружество в България

 

Видовете дружества, които съществуват в България са почти същите, като тези във Франция, с някои изключения. В българският закон фигурират дружества като: събирателно дружество, командатно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командатно дружество с акции.

Създаването на холдинг или консорциум също е възможно, като целта е да се съберат капитали.

Относно капитала, дружеството с ограничена отговорност може да започне с капитал от 1 евро, докато минималният капитал на акционерното дружество възлиза на не по-малко от 25 000 евро. Корпоративният данък е 10%.

Процедурата необходима за регистрирането на дружество, се прави чрез регистрация в Търговския регистър и изисква внасянето на досие, съдържащо административен формуляр с пълна информация, декларации, документи, уверения отговарящи на определи регламентирани от закона форми, удостоверения, документи за акционерите или бъдещите акционери, административни документи на дружеството като капиталът му и други документи относно статута на дружеството, в частност протокола на Учредителното събрание.

Няма изискване за националност или местожителство за акционерите, администраторите или управителите на българските дружества.

Документите на чужд език трябва да бъдат преведени, а документите издадени във Франция под формата на официален документ не се нуждаят от превод заради конвенцията за взаимна юридическа помощ, сключена между двете страни през 1989 година.

Срокът за регистриране на дружество в България в Търговския регистър е сравнително бърз, но зависи от броя на чакащите в администрацията досиета.

Актуално към 25 Август 2012