Данъчни и счетоводни правила


Данъчни и счетоводни правила

– Такса от 0% се налага върху транзакциите освободени от ДДС, в много случеи не се удържа и данък заради сключените двустранни международни споразумения. – България налага право на акциз върху алкохола, тютюна, цигарите, хазартните игри, петрола, бензина и електричеството. – През последните години данъчната политика на България е белязана от активните промени на българските закони изискани от общността, намаляването на размера на данъка и опростяването на процедурите. Основните данъчни закони свързани с функционирането на дружествата са именно закона за корпоративното подоходно облагане, закона за ДДС и закона за акцизите. – Освен това трябва да се отбележи, че България е една от трите държави в Европейския съюз с най-нисък външен дълг ( другите две са Люксембург и Естония). – Данъчната година започва на 1 януари и свъшва на 31 декември същата година. От 2003 година насам, в България се работи по международните счетоводни стандарти. Те биват прилагани в банковия сектор, застрахователните и акционерните дружества, както и осигурителните дружества. Българските счетоводни норми също са съгласувани с тези на International Accounting Standards Board. – Баланса се представя със сметки, като в пасива влизат собственият капитал и задълженията. Отчета дава цялостен поглед върху състоянието на дружеството, благодарение на разделянето на разходите по характер.